Peas-Klema

Smluvní podmíky

Smluvní podmínky dílenských oprav pro občany a fyzické a právní subjekty

Dílenské i externí opravy jsou prováděny na základě smlouvy o dílo dle §2586 občanského zákoníku na základě písemné zakázky o převzetí přístroje. Dílem se rozumí oprava nebo úprava věci dle §2587 dle Občanského zákoníku Při nutnosti zvýšení odhadované ceny kontaktujeme zákazníka a v opravě pokračujeme pouze po jeho odsouhlasení. Totéž platí i při nedodržení termínu z důvodu delší

dodávky náhradního dílu..V případě odstoupení od smlouvy budou zákazníkovi vyúčtovány náklady, které vznikly servisu při manipulaci se zařízením. Rovněž v případech, kdy zařízení není možné opravit pro technickou zastaralost či nedostupnost náhradních dílů budou zákazníkovi vzniklé náklady vyúčtovány.V případě, že servis zasílá přístroj do nadřízeného, nebo externího  servisu  na základě žádosti zákazníka budou zákazníkovi vzniklé náklady přičteny k cené opravy oexterního servisu.Servis vydá přístroj pouze proti předání potvrzenky o převzetí. Zákazník stvrzuje svým podpisem, že byl upozorněn na seznámení se s opodmínkami dílenských oprav vyvěšených na viditelném místě.Pokud zákazník potvrzenku ztratil, zaplatí za práci spojenou s vyhledáváním opraveného zařízení poplatek dle ceníků a přístroj mu bude vydán až po předložení občanského průkazu. Záruční doba na provedenou práci jsou 3 měsíce a záruční doba na náhradní díl je 6 měsíců, dle §654 občanského zákoníku. Záruka počíná dnem převzetí opraveného/posouzeného přístroje. Zařízení v záruce opraví servis zdarma pouze tehdy, jsou-li splněny záruční podmínky, a to zejména : je-li předán platný, řádně vyplněný záruční list. (razítko prodejny, datum prodeje-měsíc slovy), u zařízení nesmějí být porušeny plomby, proveden cizí zásah, vada nesmí být způsobena mechanickým poškozením vzniklým nesprávným používáním, obsluhou. Nejsou-li tyto podmínky splněny, smí servis provést opravu pouze proti hotovému zaplacení. Pokud si zákazník neodebere zařízení do 3 měsíců od uplynutí dohodnuté lhůty o předpokládaném datu ukončení, které je vytištěno na potvrzence o převzetí, stává se majetkem servisu a servis má právo zařízení prodat.zisk z prodeje , použije na náklady spojené s režijními úkonny.Je-li zařízení podle objednávky zákazníka přepravováno do nebo ze servisu dopravními prostředky servisu, fakturují se dopravní náklady. Informace o sazbách za dopravu a cenách za opravu Vám rádi sdělí pracovníci servisu. Zákazník svým podpisem stvrzuje, že bere na vědomí tyto smluvní podmínky a jsou pro něj závazné.

GDPR

Servis PEAS zpracovává osobní údaje svých zákazníků dle nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016. Veškeré údaje Správce zpracovává korektně, spravedlivě a vždy v souladu se zákonem. Zpracovává je pro účely : Opravy elektroniky , podej náhradních dílů.

Přehled osobních údajů, které Správce zpracovává: Jméno, Adresa, Kontaktní telefon a kontaktní Email.

Správce zpracovává osobní údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení a ochranu osobních údajů.

Správce tímto prohlašuje , že dostatečně zajistil ochranu osobních údajů před náhodným zásahem. (více info na provozovně)